EmlakMania - EmlakMania

 • ?n?aatta yat?r?m Ankara'ya kay?yor

  Uzalta? A? Yönetim Kurulu Ba?kan? Ünal Pala: “Son y?llarda ?stanbul’da birbirine benzeyen projeler hem mü?terilerin hem de yat?r?mc?lar?n ilgisini Ankara’ya çekiyor".

 • ?ncek Loft 700. sat??a ula?t?

  ?stanbul Levent Loft’tan sonra Loft markas?n? Ankara’ya ta??yan Akfen ?n?aat, ?ncek Loft projesinde 700. sat?? rakam?na ula?t?.

 • ?ncek Loft’tan “Ödememe” Plan?

  ?ncek Loft’ta, 14 Haziran’a kadar geçerli olan “ödememe” plan? ile % 10 ön ödeme sonras? 18 ay boyunca hiçbir ödeme yap?lm?yor.

 • ?ncek Loft’un örnek daireleri görücüye ç?kt?

  Akfen ?n?aat taraf?ndan Ankara ?ncek’te hayata geçirilen ?ncek Loft projesinin örnek daireleri ziyarete aç?ld?.

 • AKLIN YOLU ONS!

  Ak?ll? ev sisteminin yüksek standartlar?n? konforla birle?tiren ONS ?ncek Residence, yat?r?m de?eri yüksek uygun ödeme ko?ullar? ile dikkatleri çekiyor.

 • Ankara'n?n en temiz havas? Beytepe'de

  Hava kirlili?i k?? aylar?nda Ba?kent Ankara’da sa?l??? tehdit ederken konut almak isteyenler konforlu evlerin yan? s?ra havas? da temiz bölgeleri tercih ediyor.

 • Ankara’da ofis reformu

  Ba?kent i? dünyas? yaln?zca dört duvar? olan de?il, çal??ma hayat?na da katk?s? olacak ofislere yönelirken, “i? ve ya?am merkezi” konseptiyle in?a edilen Regnum Sky Tower i? adamlar?na istedi?inden de fazlas?n? veriyor.

 • ANKARA’NIN SEMBOLÜ TEKRAR GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR!

  Türkiye’nin ikinci, Ba?kent Ankara’n?n ise ilk al??veri? merkezi olan, kentin en önemli sembollerinden Atakule, yeni yüzü ile bas?n mensuplar?na tan?t?ld?.

 • Azel Kule güvenle yükseliyor

  Ankara’da lüks konutlar?n geli?im aks? olan bat? giri?inde in?a edilen Azel Kule’de 24. kata ula??ld?.

 • Azel Kule’de sat??lar metreküple

  Azel Gayrimenkul’un Konutkent’te ya?ama geçirdi?i  karma proje, 3,40 metrelik tavan yüksekli?inin yan? s?ra  90 metrekareye ula?an geni? teraslar? ile dikkati çekiyor.

 • BA?KENTTE ‘CENNET BAHÇELER?’ KURULUYOR…

  ALIR ALMAZ KAZANMAK ?STEYENLER?N ANKARA’DAK? YEN? ADRES?; AKKENT PARAD?SE GARDENS…

 • Bar?? Ayd?n: “Ankara planlar?m?z? 8-9 milyonluk bir kente göre yapmal?y?z”

  Ayd?n, Dünyada Gelece?e Yön Verecek ?ehirler Listesinde 69’uncu olan Ankara’n?n, 2025’te 170 milyar dolarl?k ekonomisiyle 38’incili?e yükselerek “dünya kenti” vasf?n? peki?tirece?ini belirtti.

 • Besa Kule ile bulu?maya 8 ay kald?

  Özel mimarisi, de?erli lokasyonu ve ayr?cal?kl? hizmetleriyle Ankara i? dünyas?na yeni soluk getirmeye haz?rlanan Besa Kule’yi Haziran ay?na yeti?tirmek için çal??malar devam ediyor.

 • Besa Kule, Congresium ile de?erine de?er katacak

  Besa Grup Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci: “Ankara’da i? dünyas?n? bir araya getiren fuar, organizasyon ve özel toplant?lar?n adresi Congresium’a en yak?n i? merkezlerinden Besa Kule, bu özelli?iyle de Ba?kent’in en özel binalar?ndan olacak”

 • BESA’dan Ankara ?ncek’e 850 konutlu dev proje

  Yakla??k 40 y?ldan bu yana hayata geçirdi?i projelerle kaliteli ya?ama imza atan BESA Grup, bu kez ayn? kaliteyi Ankara’n?n yeni ya?am merkezi ?ncek’e ta??maya haz?rlan?yor.

 • Beytepe, Ba?kent’te konforlu ya?am?n yeni adresi…

  Ankara’da birbiri ard?na modern yap?lar?n yükseldi?i Beytepe’nin; gerek proje konutlar?, gerekse yeme-içme mekanlar? ve al??veri? merkezleri ile birkaç y?l içinde en gözde ya?am merkezi
  olmas? planlan?yor.

 • Bilkent Center'?n Yenilenen Yüzü Bilkent Station Aç?ld?

  Ankara’n?n ilk al??veri? merkezlerinden olan ve aç?ld??? günden bu yana ba?kentlilerin gözdesi olmay? ba?aran, mü?teri memnuniyeti odakl? hizmet anlay???, geni? otopark? ile mü?terilerine rahat dola??m imkan? sa?layan Bilkent Center, yenilenen yüzü “Bilkent Station”? Ankaral?larla tan??t?rd?.

 • Ev sahibi olmak için y?l?n son f?rsat?

  Ba?kent’in yeni cazibe merkezlerinden Bat?kent Karacakaya’da in?a edilen Mebuskent, yeni y?la ev sahibi olarak girmek isteyenlere özel bir kampanya ba?lat?yor.

 • HURR?YETEMLAK.COM OCAK 2014 EMLAK ENDEKS? AÇIKLANDI

  Hurriyetemlak.com taraf?ndan haz?rlanan Ocak 2014 Emlak Endeksi aç?kland?. Endekse göre konut fiyatlar?ndaki art?? sürüyor.

 • Kendi evinizde kirac? olmay?n

  Lüks ve markal? konutlar?n yükselmesiyle konut tercihi de?i?im göstermesine kar??n, bu konutlar?n yüksek aidat giderleri konut sahiplerinin ya?am?n? neredeyse kira verir gibi sürdürmesine neden oluyor.